നല്ല നാടന്‍ തക്കാളികിട്ടി.
...അപ്പോള്‍ഒരുഎളുപ്പകറി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന്കരുതി....By : Indulekha S Nair

തക്കാളിനാലെണ്ണം നാലായിഅരിഞ്ഞു
..ഉപ്പും3 പച്ചമുളകുംഒരുചെറിയകഷ്ണംഇഞ്ചിയുംഅരിഞ്ഞുഇട്ടു അരസ്പൂണ്‍മുളക്അപൊടിയും...കാല്‍സ്പൂണ്‍മഞ്ഞപൊടിയും ചേര്‍ത്തു.അര കപ്പ് വെള്ള വുംചേര്‍ത്തുഅടച്ചുവച്ച്.....തക്കാളിവെന്തുകുറുകുമ്പോള്‍ അതിലേയ്ക്ക്കുറച്ചുകറിവേപ്പിലയുംഇട്ടു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അടച്ചുവയ്ക്കുക......ആഹാ സൂപ്പര്‍ടേസ്റ്റ്ആണേ.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post