കുറച്ചു നാളായി ഈ അടുക്കളയില് ഞാന് വന്നിട്ട്. ഇന്ന് ഒരു വിഭവവുമായി അമ്മച്ചിയേ കാണാന് വരാമെന്നു വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് എന്റെ വക വിഭവം:

Baby Corn Manchurian
By : Shana Joel

Ingredient :
Baby corn -1pkt (cut into medium pieces)
Maida -1 cup
Corn flour -2 tbsp
Capsicum -1 no. (cut into small cubes)
Onion -2 nos ( cut into small cubes)
Ginger -1 small piece nicely chopped
Garlic -4 pieces nicely chopped
Green chili -4 nos chopped
Sugar -1 tsp
Soya sauce -2 tbsp
Water -1 cup
Coriander leaves, Salt and oil -as needed

METHOD
Make a thick batter of maida, salt and cornflour. Dip the corn in the batter and fry it in hot oil.
In a kadai add little oil and saute ginger and garlic. Add onion and chili, saute it for few minutes. Add capcicum, sugar and soya sauce saute it for 2 minutes and pour water in it. Allow it to boil until it become 1/4 th cup of water. Add the fried baby corn and cook it for few minutes. Add coriander leaves and switch off the fire. Baby corn Manchurian is ready to serve.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post