ക്രിസ്മസ് സമയം എല്ലാവരും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ Brownie ഉണ്ടാക്കി.. Easy ആണ് കേട്ടോ...
By : Resmi Thomas
Recipie:
Wheat Flour-3/4Cup
butter-100Gram 
Chocolate bar-150Gram
Instant coffee powder-1Tsp
Cocoa powder-2Tbsp
vanilla essence-2Tsp
Chocochips-1/4Cup
Powdered Sugar-1Cup
Cashew nuts Chopped 1/4 cup
Eggs-3 In room temperature
Method
1.Grease a rectangle pan with butter.
2.Cut Butter and chocolate bar in to cubes and melt it in a bowl in microwave in full temperature for one minute. Stir and make it lumpsfree.
2. Add Sugar,Cocoa powder,Instant coffee powder to this mixture and beat it.
3. Add the flour and stir well to make it lumpsfree.
4. Add eggs one by one and mix continously. Add Vanilla essence also and beat well.
5. Add chocochips chopped cashew nuts and give a final mix.
6.Pre heat the oven to 190 Degree celsious.
7. Pour the mixture to the greased pan and bake the same for 30-35 minutes.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post