മാംമ്പഴോം ഉപ്പും മുളകും
By : Sunil Kumar
മാങ്ങ നാളെ മാമ്പഴമാവുമെങ്കില്‍ ഇന്നെടുത്തിട്ട്, കണ്ടം തുണ്ടം വെട്ടി, മുളകുപൊടിയും ഉപ്പും വിതറി, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിന്നാം... ആവശ്യത്തിന് വെള്ളോം കുടിക്കാം... വേനലിനെ തോപ്പിക്കേം ചെയ്യാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post