ചെമ്മീൻ തേങ്ങാകൊത്തിട്ട് ഒളത്തിയദു
Chemeen thengakothittu olathiyadhu
By : Ramya Shameer
ആർക്കാ ചെമ്മീൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അല്ലെ. ചെമ്മീൻ മാത്രം ഏതു രൂപത്തിലും കഴിക്കാം. ഇത് വളരെ രുചിയേറിയ ഒരു വിഭവം ആണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചിയയും ഇതൊന്ന് ചെയ്ദു നോക്കണം. ഇനി റെസിപി ഇടാം. 😉

Recipe:
Wash and clean the prawns. Marinate it with turmeric powder (1tspn), pepper powder (1tspn), ginger garlic paste (2tbsp), kudampuli (1piece), salt and curry leaves.
Cover and cook the prawns with little thengakothu now in a pan. Don't over cook it. Need not add water, if necessary 1-2 tbspn.
Heat oil, add finely sliced onion (2cup) & saute it till brown.
Add chilli powder or Kashmiri chilli (1tbspn). I added Kashmiri only. Coriander powder (2tbspn). Saute nicely and add oil if required.
Add the coconut pieces and add prawns and cook it covered for 10 minutes.
Lastly add curry leaves, pepper and oil if required and fry and put off fire.
ടേസ്റ്റി ചെമ്മീൻ ഒളത്ത് റെഡി.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post