ഒരു സിമ്പ്ലിൽ മയൊനൈസ്‌ രെസിപി പറയാം
By : Manjusha Lajith
4 സ്പൂൺ ഓയിൽ ,
3 സ്പൂൺ പാൽ
മിക്സിയിൽ നിർത്തി നിർത്തി ബ്ലെൻറ്റ്‌ ചെയ്യുക,
ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ചെരുനാരങ്ങ നീരു ,ഉപ്പ്‌ എന്നിവ
ഇടക്കു ചേർത്തു കൊടഉക്കുക
മയൊനൈസ്‌ ready
Airtight ആയി fridgil സൂക്ഷിക്കാം

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post