നമുക്ക് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഏലാഞ്ചി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇത് നോമ്പ് കാലത്തെ ഒരു പ്രധാന വിഭവം ആണ് മലബാര് കാർക്ക്.

Ingredients:-
--------------------
Maida/All-purpose flour – 1 Cup
Grated Coconut – 1 Cup
Egg - 1
Sugar – 4 Tbsp
Cardamom powder – ½ Tsp
Cashew nuts as needed
Raisins as needed
Ghee – 1 Tbsp
Salt to taste
Preparation:-
---------------------
Heat a pan and add oil into it. Add Cashew nuts and then raising and sauté well
Add grated coconut and then add 3 Tbsp sugar into the pan and continue sautéing
Add cardamom powder into the mix by keeping a pinch for the batter
Switch off the stove and keep the fillings aside
Now to prepare the batter
Take a bowl and beat the egg
Add maida/all-purpose flour, salt, 1 Tbsp balance sugar, cardamom powder into it and mix it well
Pour water little by little and make batter for dosa
Take a dosa tawa and make dosa
Now fill the coconut mixture into the dosa and fold it
Tasty Elanchi is ready to serve

ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം മലയാളത്തിൽ കാണുവാൻ


Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post