മുട്ട സുർക്ക മലബാറുകാർ മിക്കവാറും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സാധാരണ എല്ലാവരും അരി ഒക്കെ അരച്ച് ആണ് മുട്ട സുർക്ക ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു instant മുട്ട സർക്ക recipe ആണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.
By : Minu Asheej
How to Prepare Malabar Special Mutta Surka | Iftar/Nombuthura special Mutta Surka?
Ingredients:-
-------------
Roasted Rice Flour (Very Fine) – 1 Cup
Egg – 2
Onion– 1 medium, finely chopped
Ginger – ½ Tsp (Chopped)
Green chilli - 2
Fennel seeds -1 Tsp
Coriander Leaves as needed
Salt to taste
Preparation
-------------
Take a bowl, add rice flour and then mix the egg
Add required salt then mix it well
Pour water little by little (Around 1/4 Cup) and make the batter similar to Idili batter
Add chopped onion, green chilli, ginger, fennel seeds and coriander leaves into the batter and mix it well
Heat a pan by pouring required oil to do deep fry.
Pour a spoon full of batter into the hot oil and do deep fry on both sides
Tasty “Mutta surka” is ready to serve

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post