ചക്കകുരുമെഴുക്കുപുരട്ടി
By : Indulekha S Nair

പലര്‍ക്കുംപേടിയഇത്കഴിക്കാന്‍ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുംഎന്ന്എന്നാല്‍അതിന്‍റെ ബ്രൌണ്‍ തൊലികളയാതെഉണ്ടാക്കിയാല്‍കുഴപ്പമില്ല
വറ്റല്‍മുളകുംചെറിയഉള്ളിയുംഇടിച്ചുമെഴുക്കുപുരട്ടിയാല്‍ ആഹാ എന്താസ്വാദ്

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post