കപ്പ പുട്ട്........ മരച്ചിനി പുട്ട്... പുള്ള പുട്ട്
By : Sadakkath Kodiyeri
 

കപ്പ പൊടി
അരി പൊടി
തേങ്ങ
ഉപ്പ്
കപ്പ പൊടിയും കുറച്ച് അരി പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേറ്ത്ത് 
കുഴച്ച് ഇടുകുക്ക എന്നിട്ട് പുട്ട് കുറ്റിയിൽ തേങ്ങ ചേർത്ത് നിറകുക എനിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കുക പുട്ട് റെഡി'............ കുറച്ച് അരി പൊടി ച്ചെർത്താൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post