തനി നാടൻ ജഷ് ഫിഷ് ഫ്രയ്
By : Sadakkath Kodiyeri
By : ☕
വറ്റൽമുളക്ക് 7
വെളളുത്ത ഉള്ളി ഒരണം
ഇഞ്ചി
ചേറുനാരങ്ങ
വെളിച്ചണ
ഉപ്പ്
വേപ്പില
സുർക്ക
വറ്റൽ മുളക്ക് ഒരു പാനിൽ വറത്ത് എടുക്കുക ശേഷം മിക്സിയിൽ വറ്റൽമുളക്ക് വെളുത്ത ഉള്ളി ഇഞ്ചി ചേറുനാരങ്ങ നിര് ഉപ്പ് പേപ്പില സുർക്ക വെളിച്ചണ ഒഴിച്ച് അടിച്ച് എടുക്കുക ശേഷം ഫിഷിൽ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അര മണിക്കൂർ ഫ്രിസിറൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് പാനിൽ ഫ്രയ് ചേയ്ത് ഇടുകുക (ഫയ് റെഡി by SADA

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post