ഇതാ ഒരു ചാമ്പങ്ങ വൈൻ....തട്ടികൂട്ടാണ്...
By : Rency Biju
മോൻ ഉണ്ടാക്കിത 
അവൻ കുറെ ചാമ്പങ്ങ അടുത്ത വീട്ടീന്നു പറിച്ചു കുരു കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി....
ഒരു ചില്ലു ഭരണിയിൽ കുറെ ഇട്ടു അതിനു മുകളിൽ പഞ്ചസാര വിതറി....അങ്ങനെ മുഴുവനുമിട്ടു....ഒരു ഏലക്ക്യും ഒരു ഗ്രാമ്പൂ ...ഒരു കുഞ്ഞു കറുവയും ഇട്ടു.....ഇത് നന്നായി അടച്ചു ഇടയ്ക്കു ഇളക്കി കൊടുക്കും.....15 ദിവസം 
ക,ഴിഞ്ഞു എടുത്തു അരീച്ചെടുത്തു...അതാണ് ഇത്...എന്തായാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post