(ഹായ് ഏത്തക്ക പഴം കൊണ്ട് പഴം നിറവ്)
by Sadakkath Kodiyeri
പഴം
മൈദ
അവിൽ
കെഷ് നട്ട്
തേങ്ങ
പഞ്ചസാര
ഉപ്പ്
ഒയിൽ

മൈദ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ആവിശ്യത്തിന് വെള്ളം ചെറ്ത്ത് മിക്സ് ചേയ്യുക എന്നിട്ട് കെഷ്നെട്ട് അവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പാൻൽ ഇട്ട് വറത്ത് എടുക്കുക വറത്ത് എടുത്ത അവിൽ കെഷ്നട്ട് തേങ്ങ ചിരകിയത് പഞ്ചസാര എന്നിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയുക എന്നിട്ട് പഴം ന ണ്ടുഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് അതിലെക്ക് നിറകുക്ക എന്നിട്ട് വലിയ പാനിൽ കുറച്ച് അതികം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുക്ക എന്നിട്ട് മൈദ മാവിൽ മുക്കി പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുകുക്ക എന്നിട് ഫ്രയ് ചേയുക പഴം നിറവ് റെഡി

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post