ഒരു നാടൻ Summer Drink
By : Anishya Soman
ഒരു ഗ്ലാസിൽ
1/3 മോരു കാച്ചിയതും ബാക്കി കഞ്ഞി വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യുക... വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പും... കഞ്ഞി വെള്ളത്തിന്റെയും മോരിന്റെം അളവ് അവരവരുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം.... ചെറു ചൂടോടെയോ ചൂടില്ലാതെയോ കുടിക്കാവുന്നേ ആണ്‌...
ഇത് പോലെ രസം വച്ചും ഉപ്പിലിട്ട വെള്ളം വച്ചും drink ഉണ്ടാക്കാം.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post