പഴുത്തചക്കയുടെ ഫ്രയ്
by Sadakkath Kodiyeri
പഴുത്തചക്ക വരിക്ക
മഞ്ഞ പെടി ശകലം
ഓയിൽ
ഉപ്പ്

ചക്ക ഫ്രയ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചക്ക കനം കുറച്ചു നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ശകലം മഞ്ഞ പെടിയുംഉപ്പ് ചേർത്ത് ഓയിൽ ഫ്രയ് ചെയാം പഴുത്ത ചക്ക (ഫയ്

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post