എളുപത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന healthy and tasty ആയ ഒരു എെറ്റം ആയാലോ👀
" ഈത്തപഴം (കാരക്ക) ബോണ്ട"!!!
By : Salwa Ismail Salwa Shareef

1.ഈത്തപഴം (കുരു കളഞ്ഞത്) - 6
2.മെെദ - 2cup
3.ഷുഗർ - 2tsp
4.അരിപൊടി - 2tsp
5.ഏലക്ക - 2(പൊടിച്ചത്)
6.ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്
7.മഞ്ഞൾ പൊടി - കാൽ tsp

2മുതൽ7വരെയുളളവ നന്നായി കുഴച്ച് 3 മണിക്കൂർ വെക്കുക....ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കാനുളള പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് oil ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഈത്തപഴം ഓരോന്നായി മാവിൽ മുക്കി ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ പൊരിച്ചെടുക്കുക....(ഷുഗർ വേണ്ടാത്തവർ മധുരം ചേർകേണ്ട...ബാക്കി വന്ന മാവിൽ പഴം പൊരിച്ചെടുക്കാം)

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post