റവ കേക്ക്
By Sadakkath Kodiyeri
1മൈദ പൊടി 3 കപ്പ്
2.റവ .1 കപ്പ്
3പഞ്ചസാര 1 1/2 കപ്പ്‌ 
4 മുട്ട.8
5 ഏലക്ക പൊടിച്ചത് 5 പൊടിച്ചത്
6 നെയ് 150 ഗ്രാ

എണ്ണഫ്രൈചയ്യാൻആവിശ്യത്തിന് റവ മൈദ ഏലക പൊടിച്ചത് നെയ് ഉപ്പ് മുട്ട ആവിശ്യത്തിന് ഓയൽ
എല്ലാം കൂടി നന്നായി കുഴയ്കുക പഞ്ചസാര പൊടിച്ചാണ് ചെര്ക്കെണ്ടാത്
അദിനു ശെഷം നല്ല കനത്തിൽ പരത്തി ഇഷ്ട്ടപെട്ട ആക്ര്തിയിൽ മുറിക്കുക എണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചയുക

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post