എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടപെട്ട പ്രാതൽ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം ആണ്, അതിന്റെ കൂടെ മുട്ടക്കറിയും. എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എന്നത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ കൂടി കൂട്ടാക്കിയില്ല (കുഞ്ഞിന് ചിക്കിപ്പൊരിച്ച മുട്ട കഴിക്കാൻ ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു). അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഫുഡ് ആര്ട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചതിനു ശേഷം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കുഞ്ഞു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.

കിളിക്കൂട് - ഇടിയപ്പം
അമ്മ കിളിയും, കുഞ്ഞു കിളിയും - പുഴുങ്ങിയ മുട്ട
ഇലകൾ - ഗ്രേപ്സ്
മരം - ബ്രഡ്
സൂര്യൻ - കാരറ്റ്
പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ - സ്റ്റൗബെറി
കിളികളുടെ കൊക്ക് - കാരറ്റ്
കിളികളുടെ കണ്ണുകൾ - ബ്ലാക്ബെറി

By : Sindhu Rajan

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post