ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് 
By : Asha Catherin Antony
ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ 
പാൽ 1 ലിറ്റർ
വെള്ളം 1 / 4 കുപ്പ് 
പഞ്ചസാര മധുരം ആവശ്യത്തിനു
കസ്റ്റർദ് പൌഡർ 5 ടീസ്പൂണ്
കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ 1 കപ്പ്
പച്ച മുന്തിരിങ്ങ 1 കപ്പ്
വേവിച്ച കൈതചക്ക 1 കപ്പ്
വിളയിച്ച ചെറി ( ചുവപ്പ് )1 പാകെറ്റ്
സ്ട്രോബറി ജെല്ലി 1 പാകെറ്റ്
വനില്ല എസ്സെൻസ് 1 / 2 ടീസ്പൂണ്
ചെറുതായി നുറുക്കിയ ആപ്പിൾ 1 കപ്പ്
ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം :

പാലും, പഞ്ചസാരയും, കാസ്ടര്ദ് പഔഡറും ചേർത്തു നന്നായി തിള പ്പിച്ചു കറുക്കി എടുക്കുക. ഇത് നന്നായി തന്നുപ്പിക്കുക. ശേഷം വനില്ല എസ്സെൻസ് ചേർ ത്ത് ഫ്രിഡ്ജ്ഇൽ തന്നുക്കാൻ വക്കുക. 1 / 4 കുപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചു പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നല്ല പാനി ആക്കുക. ഇതിൽ പഴങ്ങൾ ചേർത്ത് ഫ്രിഡ്ജ്ഇൽ തന്നുക്കാൻ വക്കുക. ജെല്ലി പാകെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരികുന്നത് പോലെ തയാറാക്കി തണുപ്പിക്കുക.
ഒരു നീളം ഉള്ള ഗ്ലാസിൽ ആദ്യം തന്നുപ്പിച്ച പഴങ്ങൾ അതിനു മുകളിൽ ജെല്ലി അതിനു മുകളിൽ കസ്ടാർട് വീണ്ടും പഴങ്ങൾ അതിനു മുകളിൽ വീണ്ടും അവസാനം കുറച്ച് ജെല്ലി എന്ന ക്രമത്തിൽ വിളമ്പുക.

Post a Comment

Our Website is One of the Largest Site Dedicated for Cooking Recipes

Previous Post Next Post